JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hälsa i arbetslivet och våra förmåner

Som statligt anställd arbetar du för medborgarnas bästa med ständiga förbättringar i verksamheten som mål. För att uppnå goda resultat behöver du trivas hos oss och må bra på jobbet.

Vi vill på olika sätt värna om ett hållbart arbetsliv och en god hälsa hos dig som medarbetare. Därför är vi angelägna om att ge dig goda anställningsförhållanden och en god arbetsmiljö. I gengäld är det viktigt att du är med och utvecklar din arbetsmiljö och tar ansvar för din hälsa.

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår arbetsmiljö. Vårt mål är att skapa en fysiskt, psykiskt, organisatoriskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för ohälsa och arbetsskador förebyggs och minimeras. Vi vill även förebygga och minimera rehabiliteringsärenden.

Vi vet att en god gemenskap skapar trivsel och våra personalföreningar spelar en viktig roll för gemenskapen på arbetsplatsen. De arrangerar en rad olika aktiviteter för dig som medarbetare.      

Här presenterar vi några av de förmåner och villkor som gäller för anställda hos oss i Sveriges Domstolar:


Vi har ett modernt arbetstidsavtal där du som medarbetare erbjuds flexibla arbetstidslösningar utifrån dina individuella behov och verksamhetens krav. Vi tillämpar flextid eller förtroendearbetstid och våra arbetsdagar före helgdag är dessutom förkortade.

Du har möjlighet till ledighet med lön vid viss annan frånvaro, till exempel vid personliga angelägenheter inom egen familj eller den närmaste släktkretsen.

Vi erbjuder dig längre semester än de flesta andra arbetsgivare. Du har som medarbetare minst 28 semesterdagar om året. Antalet semesterdagar varierar beroende på din ålder. Den som fyllt 40 år har till exempel rätt till 35 semesterdagar om året.

Lönen är individuell och differentierad. Det innebär att din lön bestäms utifrån sakliga grunder som ansvar, arbetets svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt din skicklighet och ditt resultat.

Du har mycket goda möjligheter till kompetensutveckling, både genom Sveriges Domstolars breda utbildningsutbud och externa utbildningsleverantörer.

Vi har fokus på ett hållbart arbetsliv och ett främjande hälsoarbete. Vi erbjuder dig ekonomiskt bidrag till friskvårdsaktiviter, så att du kan hålla dig i form och behålla en god hälsa. Vi genomför också strategiska friskvårdsinriktade satsningar för våra medarbetare. För att minimera arbetsskador och förebygga sjukdom är våra arbetsplatser moderna och ergonomiskt utformade. Vi erbjuder till exempel arbetsplatsglasögon.

Vi ersätter en del av dina kostnader när du går till läkare och sjukgymnast eller när du behöver receptbelagda läkemedel, förutsatt att de omfattas av samhällets högkostnadsskydd. Behöver du göra läkarbesök och akuta tandläkarbesök får du göra det på betald arbetstid. Vi har även en grupplivförsäkring för alla anställda.

Vid behov har du också rätt till företagshälsovård. Många domstolar inklusive Domstolsverket erbjuder dig som medarbetare fri influensavaccinering. Om du blir sjukskriven får du efter sjuklöneperioden på 14 dagar ett belopp som motsvarar 10 procent av ditt lönebortfall, dock längst till och med den 90:e kalenderdagen i sjukperioden.

Utöver den ersättning du får vid föräldrapenning från Försäkringskassan gör arbetsgivaren en löneutfyllnad för att minska inkomstbortfallet vid föräldraledighet. Du har möjlighet att vara partiellt ledig till dess att barnet fyllt 12 år.

Hos oss har du avtalspension som består av flera delar. Den kompletterar den allmänna pensionen som alla har rätt till. Tjänstepensionen kompletterar din ålderspension och ger ekonomiskt skydd vid sjukdom eller dödsfall.

Sveriges Domstolar har ett samverkansavtal med fackliga parter så som SACO-S och Statstjänstemannaförbundet, ST. Avtalet bidrar till att du får inflytande över och delaktighet i både din egen arbetssituation och verksamheten i övrigt.Senast ändrad: 2018-01-10