JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

God man, förvaltare och framtidsfullmakt

Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ha hand om sig själv och sin ekonomi. Då kan man få hjälp med detta av en god man, en förvaltare eller en sedan tidigare utsedd framtidsfullmaktshavare.

En god man utför uppgifter för den hjälpbehövandes räkning medan en förvaltare tar över den hjälpbehövandes rättshandlingsförmåga. En framtidsfullmaktshavare är en person som den enskilde har utsett ska ha hand om den enskildes personliga och ekonomiska angelägenheter om den enskilde senare i livet inte kan det själv.

Vad är god man och förvaltare?

En god man ska utses av tingsrätten. Den gode mannen kan hjälpa sin huvudman att betala räkningar och ta hand om det hon eller han äger. Men det räcker inte alltid med en god man för att hjälpa en person på ett bra sätt. Om någon inte kan ta hand om sig själv eller sin egendom och det inte är tillräckligt att en god man hjälper till, kan tingsrätten förordna en förvaltare. Den som har förvaltare måste i de flesta fall ha förvaltarens samtycke för att ingå avtal eller rättshandla på andra sätt. En förvaltare bestämmer alltså ensam över den egendom som omfattas av förvaltarskapet.

När kan det bli aktuellt med god man eller förvaltare?

En person kan få en god man eller förvaltare av många olika anledningar. Oftast är det för att personen på något sätt hindrad att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller ta hand om sig själv. Vardagen kan bli lättare för en person med funktionsnedsättning med en god man som till exempel kan sköta kontakterna med sociala myndigheter och andra. För många kan en god man eller förvaltare vara livsviktig för att minska skadeverkningar av missbruk eller sjukdom. Personen kan då få hjälp att hantera räkningar och ta kontakt med sociala myndigheter.

Hur går det till?

Ansökan om att god man eller förvaltare ska utses kan göras av personen själv eller en nära anhörig. Ansökan kan även göras av kommunens överförmyndare (i vissa kommuner finns en överförmyndarnämnd i stället). Tingsrätten fattar sedan beslut. Vänd dig till överförmyndaren i din kommun om du behöver stöd och hjälp.

För att rätten ska kunna besluta om godmanskap måste den som ansökningen gäller samtycka till att få god man, men tingsrätten kan även förordna god man till en person som till exempel är för sjuk för att själv kunna fatta beslutet. I så fall skaffar domstolen ett läkarintyg som beskriver personens hälsa. Rätten ska också prata med personen i fråga om denne inte tar skada av att komma till förhandlingen och förstår vad saken gäller. I ärenden om förvaltarskap ska rätten alltid inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning som beskriver personens hälsa.

Kommunens överförmyndare har tillsyn över de gode män och förvaltare som finns i kommunen.

Upphörande

Om en god man eller förvaltare inte längre behövs ska godmanskapet eller förvaltarskapet upphöra. Beslut om upphörande av godmanskap eller förvaltarskap för den som varit sjuk eller av annan anledning behövt hjälp att bevaka sin rätt fattas av tingsrätten.

Ska ett förvaltarskap ersättas av ett godmanskap fattas även detta beslut av rätten. Om huvudmannen dör behöver dock inte rätten fatta beslut om att godmanskapet eller förvaltarskapet ska upphöra utan det upphör automatiskt.

En god man och en förvaltare har rätt att på begäran bli friställd från sitt uppdrag. Överförmyndaren fattar sådana beslut. Ska godmanskapet eller förvaltarskapet fortsätta, är den gode mannen eller förvaltaren dock skyldig att kvarstå till dess en ny god man eller förvaltare har utsetts.

Vem kan bli god man eller förvaltare?

Den som utses till god man eller förvaltare ska vara en rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig man eller kvinna. Den som är underårig eller som själv har förvaltare får inte vara god man eller förvaltare. Det är inget som hindrar att en anhörig förordnas till god man åt den som behöver detta.

Framtidsfullmakt och framtidsfullmaktshavare

Genom en framtidsfullmakt kan enskilda i förväg bestämma hur deras angelägenheter ska hanteras om de inte längre kan ha hand om dessa frågor själva. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter.

Framtidsfullmakten är giltig när fullmaktsgivaren (den som har utfärdat den) blir beslutsoförmögen. Det är fullmaktshavaren (d.v.s. den som blivit utsedd) som avgör när detta inträffar. Fullmaktshavaren kan även ansöka hos tingsrätten om att tingsrätten ska besluta att framtidsfullmakten har blivit gällande. En sådan ansökan kan vara bra att göra om fullmaktshavaren är osäker på om fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen. Det kan också vara bra att göra en sådan ansökan om fullmaktsgivaren eller fullmaktsgivarens anhöriga inte håller med fullmaktshavaren om att fullmaktsgivaren är beslutsoförmögen. Det kan också vara så att det står som ett krav i framtidsfullmakten att tingsrätten ska pröva om den har trätt i kraft för att den ska börja gälla.

Ansökan till tingsrätt

Ansökan om beslut att framtidsfullmakten har blivit gällande ska göras till tingsrätten i den ort där fullmaktsgivaren är folkbokförd eller, om fullmaktsgivaren inte är folkbokförd i Sverige, till tingsrätten i den ort där han eller hon vistas. Annars kan ansökan göras till Stockholms tingsrätt. Fullmaktshavaren ska i ansökan lämna kontaktuppgifter till fullmaktsgivaren och fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar. Tillsammans med ansökan ska fullmaktshavaren ge in framtidsfullmakten i original eller en bestyrkt kopia av fullmakten. Tingsrätten kan sedan komma att skaffa ett läkarintyg som beskriver fullmaktsgivarens hälsa. Tingsrätten kommer även att ge fullmaktsgivaren, fullmaktsgivarens make eller sambo och närmaste släktingar samt överförmyndaren tillfälle att yttra sig över ansökan.

Mer information om hur man upprättar en framtidsfullmakt och vad den ska innehålla finns på Konsumenternas webbplats.
Senast ändrad: 2018-06-18

Mer om god man och förvaltare

Om du behöver mer information, vänd dig till överförmyndaren eller överförmyndarnämnden i din kommun.